Table of Contents Table of Contents
Next Page  609 / 640 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 609 / 640 Previous Page
Page Background

בהינו יודאיקה

5003805...................................... 72

יפו

בית האוצר

6243536.............................. 2

אגריפס

5326215...................... 1

נחמיה

בלוי

5810613........ 33

מאה שערים

בני

ברסלב

6286823............. 110

מאה שערים

בתים לתפילין

פרשיות, רצועות ומזוזות בכשרותו

המהדורת של הרה"ג משה שאול

052-7146783................

קלין שליט"א

ראה פרסומינו בסיווג זה

גוטמן קלף - בהכשר מהודר

גם עבודת יד

5380687....18-20 ,4

חנות-המבי"ט

.

6432196.........................9-5

מפעל-בין

054-8429290.......................................

נייד

גליה-צרפתית

5374925.....................6

מאה שערים

גלנדואר

5370785................ 19

מאה שערים

ג'רוזלם יארמולקע

5384048..................21

מאה שערים

דה בסט סילבר

5375096................................6

הטורים

דויטש חייט

5829824................ 72

מאה שערים

הדור נאה משפ' לוי

050-4125880.....................35

שטרן

הדרת קודש

077-2707000................

ב"ב

2

עזרא

היכל

5829799................ 72

מאה שערים

היכל הסופר

תפילין, מזוזות וס"ת

072-3937044....... 8

תכלת מרדכי

ראה פרסומינו בסיווג זה







טל:

02.5379820

נייד:

05041.29499





























מפעל ליצור ושיווק תפילין מהודרות

מעור אחד מבהמה גסה

שליט"א

משה שאול קליין

בהשגחת הגאון הגדול רבי

בס"ד

5114001

בני ברק

4018 .

ת.ד

7

רח' שמשון הגיבור

03-6770366 :

פקס

03-5742841 :

טל

בכל ההידורים

>>

בכל הגדלים

>>

לכל העדות

המכירה בסיטונאות, לסוחרים, לסופרים וליחידים

כמו כן מוכרים: רצועות ופרשיות מהודרות

אספקה

לכל הארץ

אפשרות ומומלץ

לבקר במפעלינו

ולהתרשם מתהליך

היצור ומהעובדים

הסבר ושיחה מרתקת לילד הבר מצוה

בעת הכנסת הפרשיות

על מהות וקדושת התפילין

המדריך החרדי ירושלים

המשך הסיווג בעמוד הבא

609

תשמישי קדושה

תשמישי קדושה (המשך)