Table of Contents Table of Contents
Next Page  541 / 640 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 541 / 640 Previous Page
Page Background

מומחה ליישור שיניים ולסתות – אורתודונטיה

בעל תואר

מטעם המועצה המדעית של ההסתדרות לרפואת שיניים ומשרד

הבריאות הישראלי והצרפתי.

בעלתוארשני נוסףמטעםאוניברסיטתפריס, ותוארדוקטורלרפואת

.1994

שיניים מטעם האוניברסיטה ובתי חולים של פריס משנת

השתלםבמכון יוקרתי ליישורשינייםבאריזונה, ארה״ב, הוסמךלטפל

בשיטות ובטכניקות מתקדמות ביישור שיניים בלתי-נראה .

מקפידלהתעדכן בכנסים, בימי עיון ובתערוכותדנטליותבארץובחו”ל.

משמש כיועץ לחברות אירופאיות בתחום יישור שיניים שקוף.

שנות עבודה צבר ניסיון רב במקרים מסובכים.

20

במהלך

חבר בההסתדרות לרפואת שיניים בישראל ובאגודה ליישור שיניים

– אירגון רופאי שיניים מתנדבים.

משולש

בישראל, מתנדב בארגון

למה חשוב לטפל אצל מומחה ליישור שיניים

ולסתות - אורתודונט

בישראל הינו רופא שיניים,

מומחה ליישור שיניים ולסתות (אורתודונט)

שנים בתוכנית התמחות

3.5

שלמד בנוסף ללימודי רפואת השיניים

בחו״לבמוסדהמוכרעלידי המועצההמדעיתשלההסתדרות

בארץאו

ועבר בהצלחה את בחינות המומחיות מטעם

(הר״ש)

לרפואת שיניים

משרד הבריאות.

לכל מומחה ישנה תעודה מטעם משרד הבריאות או המועצה המדעית

של הר״ש המעידה על היותו מומחה וכן מספר תעודת המומחה.

המקיפה והמדעית ביותר את

רק רופא מומחה לומד בצורה הרחבה,

תחוםהאורתודונטיהומסוגללהעניקמענהמקצועי ברמההגבוההביותר.

רופאי שיניים בישראל, רק כמאה הנם בעלי תואר מומחה

8,000

מכלל

ביישור שיניים ולסתות.

www.smileart.co.il www.smileart.co.il

, ירושלים

3

בניין שערי העיר – קומה

10

: תורה מציון

2

, כניסה

216

: רחוב יפו

1

כניסה

02-990-40-30

טלפון מרפאה

02-5954395

פקס

drbloch

@

smileart

.

co

.

il

מייל ד״ר בלוך

clinic

@

smileart

.

co

.

il

מייל מרפאה

הפנייה

מרפאה ליישור שיניים ולסתות

תאריך:

שם:

טיפול מוקדם

טיפול אורתו - שיקום

טיפול בלתי נראה

חודשים

3-6

מומלץ ביקור תקופתי במרפאתי כל

ניתן לשקול המשך טיפול / הלבנה במרפאתי

בגמר הטיפול האורתודונטי

שם הרופא:

:

Email

טל.

www.smileart.co.il

בניין שע

רחוב

טלפו

פ

ד״רבלוך

מרפאה

, ירושלים

3

בניין שערי העיר, קומה

10

: תורה מציון

2

, כניסה

216

: רחוב יפו

1

כניסה

02-990-40-30

www.smileart.co.il

02-5954395 .

פקס

במרפאתינו מיושמות הטכניקות החדשניות ב ותר ליישור שיניים:

קוביות בטכנולוגיות מתקדמות טיפול אסתטי באמצעות סמכים פנימיים

טיפול "בלתי נראה" ע"י קשתיות שקופות שיטה להרכבה לילית

טיפול בילדים ומבוגרים

www.smileart.co.il

בניי

ד

מומחה

ליישור

שיניים

בס"ד

טיפולים משמ

רים

אורתודנטיה

תותבות

עזרה ראשונה

מומחיות לילדים

מרפאת שיניים

"יד עזרה"

/ב ק"ק

9

סורוצקין

02-5386416

02-5380544

רפואת

שיניים

מתקדמת

מחירים

נוחים

ד"ר גולדשטיין מנחם

6541660.....

, רמות

801/5

כיסופים

ד"ר חפץ חיים

5386744....................3

פנים מאירות

ראה פרסומינו בסיווג זה

ד"ר יונה עציוני

6245160...........................31

הנביאים

ראה פרסומינו בסיווג זה

ד"ר יוסף גפני-אורתודונט

9408989................. 30 '

המלך ג'ורג

5832273..................

ד"ר יצחק חייט

ד"ר לואי ריפקין ______

רופא שיניים

שיקום שתלים אסתטיקה

תותבות

א', י-ם

43

עמק רפאים

02-5638936.............. .

טלפקס

moshavadent

43

@gmail.com

DR. Bank

ד"ר מורי בנק

קליניקה חן וחסד

077-7923911......................

טלפקס

054-8441911.........

למקרה חירום

ד"ר מלמן ויטה- מרפאת

שיניים בהסדר קופ"ח

08-9743472.......................... 132

. יפו

052-3857311.....................

טל חרום

ד"ר סרג' גולדמן

5619379............,'

ב

43

עמק רפאים

ד"ר פייביש שכטר שרית

מומחית לרפואת שיניים לילדים

02-5819182............14

רח' ים סוף

ד"ר קמיגרוב יוסף ____

טיפולי שיניים

בעזרת מיקרוסקופ

02-5326661........15

. בר אילן

02-6502660.........................

טל

6249922........... 10

הלל

ד"ר שוחט

ד"ר שטארק צחי

058-6040101...............24

רח' הלל

ד"ר שלמה מושיחוב

6248092.......'

קומה א

16

בן יהודה

דנט אור-רנטגן

6250642....................................18

הלל

דנט אור

5382006................................16

שמגר

היכלי שן

5666103....................................1

עמוס

5666108..........................................

פקס

המרכז לטיפולי שיניים שע"י

כולל חב"ד

6284677...

, מא"ש

1

הכנסת אורחים

ראה פרסומינו בסיווג זה

המרפאה של ד"ר שטארק

058-6040101...............24

רח' הלל

ווייס ד"ר דוד ________

רופא שיניים

טיפולי שיניים בלייזר

שתלים, שיקום פה וטיפולי חניכיים

6430952................18

בית וגן

shenchen@netvision.net.il

המדריך החרדי ירושלים

המשך הסיווג בעמוד הבא

541

המדריך הקולי לחיפוש עסקים ואנשים

מחפש עסקים ואנשים?

אנחנו נמצא לך הכל בקול!

*

6402

רופאי שיניים

רופאי שיניים (המשך)